Your browser does not support JavaScript!
服務團隊

主計室簡介

專線電話:(05277-6412

傳真:(05278-5897

 

職 

姓 

執 

分機

主任

謝惠珍

1.綜理全校歲計、會計事項。

2.各項採購案之監辦。

268

組 

潘惠娟

 

1.年度預概算彙編。

2.經費簽證控管、審核。

3.兼辦主計室人事業務。

4.內部審核作業。

241

佐理員

許家芸

 

1.傳票編製、帳務處理、報表及憑證整理保管。

2.財產帳務處理。

3.兼辦統計業務。

4.內部審核作業。

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隱藏list